اصول سخنرانی-۱( اصولی که برای یک سخنرانی حرفه ای نیاز دارید)

اصول سخنرانی-۱( اصولی که برای یک سخنرانی حرفه ای نیاز دارید)
سخنرانی چیست؟ ارتباطی ا ست که یک فرد در صدد انتقال یک پیام به فرد یا افراد دیگر است. در مجموعه مقالات اصول سخنرانی به این موضوع می پردازیم که چه مهارت هایی را برای یک سخن...
بیشتر بخوانید

نوجوان سالم (هفتمین-آخرین- عادت نوجوان سالم ایرانی بازسازی خویشتن )

نوجوان سالم (هفتمین-آخرین- عادت نوجوان سالم ایرانی بازسازی خویشتن  )
به آخرین مقاله از سری مقالات نوجوان سالم رسیدیم. درمقالات قبلی به عادت های مسئولیت پذیری، تصمیم گیری درست، اولویت بندی درزندگی، تفکر برنده-برنده، شنونده فعال بودن و همکار...
بیشتر بخوانید

نوجوان سالم (ششمین عادت نوجوان سالم ایرانی)

نوجوان سالم (ششمین عادت نوجوان سالم ایرانی)
درمقالات قبلی به ۵عادت  یک نوجوان سالم ایرانی اشاره شد. دراین مقاله به ششمین عادت  می پردازم. عادت ششم ، همکاری کردن است. نوجوان سالم و توجه به نظرات دیگران نوجوان سالم ب...
بیشتر بخوانید

نوجوان سالم(پنجمین عادت نوجوان سالم ایرانی)

نوجوان سالم(پنجمین عادت نوجوان سالم ایرانی)
درمقالات قبلی چهار عادت نوجوان سالم ایرانی را بررسی کردم. در این مقاله به عادت پنجم می پردازم . پنجمین عادت، شنونده فعال بودن،  است. لطفا شنونده باشید نه گوش کننده درهمین...
بیشتر بخوانید

نوجوان سالم(چهارمین عادت نوجوان سالم ایرانی-تساوی برنده/ برنده)

نوجوان سالم(چهارمین عادت نوجوان سالم ایرانی-تساوی برنده/ برنده)
به چهارمین مقاله نوجوان سالم ایرانی رسیدیم. درمقالات قبلی به سه ویژگی نوجوان سالم ایرانی یعنی مسئولیت پذیری، بررسی کلیات وجزئیات هرتصمیمی و اولویت بندی کردن کارها پرداختم...
بیشتر بخوانید

نوجوان سالم (سومین عادت نوجوان سالم ایرانی)

نوجوان سالم (سومین عادت نوجوان سالم ایرانی)
درمقالات قبلی به بررسی عادت های مسئولیت پذیری و بررسی نتیجه کار پرداختم. اما سومین عادت یک نوجوان سالم، اولویت بندی کردن کارهاست. در ادامه به چرایی و چگونگی اولویت ها در...
بیشتر بخوانید