خلاصه کتاب «چگونه برترس ازسخنرانی غلبه کنیم»

 

 • گفتارهراسی یا ترس ازسخنرانی درجمع(Lalophobia)

 • ده قاعده اساسی:
 • واقع گراباشید(همه ترس ازسخنرانی دارند)
 • برای پرهیزترس از موضوعی بگویید که کاملا آگاهی دارید.
 • هدف از ایراد سخنرانی فقط سخن گفتن است نه خطابه خوانی طولانی و پیچیده.
 • قبل از سخنرانی ذهنتان راروی مطالب سخنرانی متمرکز کنید نه روی خودتان.
 • مخاطبان شما گروهی انسان اند که عاطفه دارند.
 • اعتماد به نفس داشته باشید(خودرا همان گونه که هستید بپذیرید)
 • سعی کنید به شیوه خودتان سخن بگویید.
 • تمرین کنید(تمرین سخنرانی چندبارو با صدای بلند) واگر فرصت ندارید نکات مهم رایادداشت کنید.
 • داروهای محرک و آرام بخش ممنوع!
 • درحین سخنرانی پوزش ممنوع!
 • مشکل خطابه های قدیم :
 • جملات بلند
 • جملات دشوارغیرمعمول
 • خطابه های چند ساعته

۲-ویژگی های سخنرانی موفق:

 • هدفمند است.
 • جاذب است.
 • روشن وآشکاراست.
 • پذیرفتنی و قابل قبول است.
 • محرک و برانگیزاننده است.
 • اگرمایلید سخنرانیتان را به روشنی درک کنند آن را خلاصه کنید.
 • باید در دید شنونده ،آگاه ،مطلع و توانا به نظر بیایید.
 • به سوال زیرپاسخ دهید(ازنگاه شنونده)

آیا مطلب مهمی در این سخنرانی هست که برای من مفید و لازم باشد؟

 • نکاتی درباره مخاطبان:
 • تعداد افراد شرکت کننده
 • تیپ افراد
 • شنوندگان چه قدر از موضوع اطلاع دارند؟
 • تعصبات شنوندگان چیست؟
 • قابلیت جذب شنوندگان
 • تلقی شنوندگان
 • مسائل روانی و سیاسی درمیان شنوندگان
 • پیوند موضوع سخنرانی با مخاطبان :

پیدا کردن موضوع مورد علاقه تمام شنوندگان و پیوند دادن به موضوع سخنرانی

 • جملات کوتاه و روشن راز موفقیت درسخنرانی است.

۳-چرا سخنرانی درحضور جمع دشواراست؟

 • مانع اساسی حضور مخاطبان مزاحم درجلسه است.
 • مانع دوم فرو رفتن شنوندگان دررویاست.
 • مانع سوم تعصبات و تمایلات گوناگون شنوندگان است.
 • مانع چهارم حواس پرتی است.
 • مشکل آفرینی ارتباط با مخاطبین:
 • کلمات که اگرگفته شوند دیگر در اختیارما نیستند.
 • گوش انسان گیرنده کاملی نیست.
 • سرعت بیشتر سخنرانان ۵۰ تا ۶۰کلمه در نیم دقیقه است.
 • محیط راحت و مناسب برای مخاطبان مهم است.
 • دلایل عدم کارایی گوش انسان دردریافت مطالبک
 • کلمات پس از ادا شدن محو شده و صدایشان ناپدید می شود.
 • برخی افراد هنگام سخنرانی کلمات را جویده و نا مفهوم بیان می کنند.
 • کلماتی که شنوندگان معنی آن ها را نمی فهمند.
 • کلمات گاهی تداعی کننده اند.
 • در دعوای چشم و گوش غالبا چشم پیروز است.

۴-ارتباط خاص میان سخنراننان و مخاطبان

 • سخنران موفق با تمام وجود و با احساسات خود مخاطب را تحت تاثیر قرار می دهد.
 • شما باید با تمام وجودتان سخنرانی کنید.
 • چند نکته آموزنده از سخنرانی ها ی عمومی:
 • در حین سخنرانی شما را ارزیابی می کنند.
 • نمی توانید خطاها راجبران کنید.
 • به دفعات زیاد در معرض آزمایش از طرف شنوندگان هستید.
 • چند واژه مهم : ۱- تکلم (ترکیب صوت و صدای کلمات) ۲- وزن (آهنگ کلام) ۳-تن صدا (زیر وبمی صدا)    ۴-تلفظ     ۵-بلندی و آهستگی صدا      ۶-سرعت(تعداد کلمات اداشده)
 • اشارات و حرکات شما درسخنرانی خیلی مهم هستند.
 • سخنرانی و نویسندگی:

۱-هر دوباید هدفمند و جذاب باشند.    ۲-استفاده از کلمات روز مره     ۳-انتقال داده به بهترین شکل

۴-سخنرانی بهترین وسیله برای انتقال احساسات است ولی نویسندگی نه    ۵- نوشته همواره قابل بررسی است

۶-در سخنرانی ارتباط موثرتری شکل می گییرد.

۵-مخاطبان خود را بشناسید

 • شش سوال اصلی درمورد مخاطبان:

۱-چه تعدادند؟    ۲-چه کسانی اند؟   ۳-اطلاعشان از موضوع سخنرانی     ۴- چه تعصباتی دارند؟

۵-جهت گیری سیاسیشان      ۶-در مورد سخنران چه فکر می کنند؟

۶-چگونه سخنرانی خود راسازمان دهیم؟

 • موضوع اصلی فقط یکی است.
 • هر سخنران ۳قسمت اصلی دارد:

۱-معرفی و ارائه موضوع اصلی   ۲-باز کردن موضوع و توضیح آن    ۳-خلاصه کردن

 • بزرگ ترین نصیحت به سخنرانان پرهیز از شوخ طبعی است. حال اگر مقداری طنز لازم است به موارد زیر دقت کنید:
 • انتخاب لطیفه های تازه و نو
 • مربوط به خود شما یا موارد آشنا برای مخاطب
 • بیشتر شوخ طبعی ها هیچ شباهتی به لطیفه ندارند
 • انتخاب طیز مناسب با موضوع سخنرانی
 • نگفتن طنز جنجال برانگیز یا اهانت آمیز

۷-کابرد عبارات آگاهی دهنده  وبرانگیزاننده در سخنرانی

 • درابتدای سخنرانی یک موضوع گیرا و جذاب انتخاب کنید.
 • دو نکته برای جلب توجه :

۱-گفتن موضوع اصلی سخنرانی     ۲-دلیل توجه آن ها به سخنرانی

 • عنوان سخنرانیتان زمانی جالب است که مخاطبین حس کنند درون آن معنایی نهفته است.
 • ضمیر تان شما باشد.
 • کوتاه و دقیق سخن بگویید.

۸-ارج نهادن به مخاطبان در سخنرانی

 • برای نشان دادن توجهتان به شنودندگان موارد زیر لازم است:

۱-برخورد دوستانه    ۲-فروتن و متواضع بودن     ۳-بروز احساسات     ۴-مطالبی که به آن باور دارید  ۵-بپذیرید شما هم خطا می کنید.

 • مطرح کردن چیزی که نمی دانید ممنوع!
 • اگر اوقاتتان تلخ است یا خوشحال و با غمگین هستید آن را بروز دهید و طبیعی باشید.
 • تا جایی که امکاکن دارد ازحاشیه رفتن در سخنرانی بپرهیزید.

۹-سخنران پویا وفعال

 • سخنرانان پویا همیشه ساده سخن می گویند.
 • ازجملات کوتاه استفاده کنید (حداکثر ۱۵کلمه)
 • پی درپی از تعدادی جمله کوتاه و یا تعدادی طولانی استفادده نکنید.
 • به تعداد افعالتان بیفزایید (برعکس اسم)
 • باشور و جرات سخن بگویید.
 • هیچ چیز مهم تراز تکرار توام با خلاقیت نیست.
 • جملات باید به صورت معلوم بیان شوند.

۱۰-تکرار خلاق

 • تکرارخلاق= تکرار ۲ یا ۳باره با شکل و کلمات متفاوت
 • ۳نکته مهم: ۱-چه چیزی باید تکرارشود. ۲- مترادف های جای گزین   ۳-وسعت بخشیدن به محدوده سخنرانی
 • نکته ای باید تکرار شود که در رابطه با موضوع اصلی پیام ماست.
 • دیدن: ۱سریعتر از شنیدن   ۲-یادآوری بهتر   ۳-توجه افراد به تصاویر بیشتراست.

۴-دیدن و شنیدن مکمل هم هستند.

۱۱-سخنوری تصویری

 • ارائه ی همان چیزی که با چشم ذهن قابل دیدن اند.
 • ذهن انسان تصویر ساز است.
 • ۳نکته برای تصویرسازی در ذهن مخاطب :۱-انتخاب اسامی دقیق و مشخص

۲-انتخاب افعال دقیق و مشخص      ۳-تبدیل عبارات غیرمحسوس به محسوس

 • مطالب مجرد را با معیارهای فیزیکی بیان کنید.
 • بهترین روش تبدیلی عبارات غیرمحسوس به محسوس بیان آن ها در قالب های انسانی

  ۱۲-چگونگی مواجهه با کسانی که درکارسخنرانی اخلال ایجاد می کنند  

 • اخلال گران ۴دسته اند: ۱٫٫اخلال گران خودنما .اخلال گران بی ادب   ۳٫٫اخلال گران متلک گو   ۴٫٫اخلال گران حراف و سلطه جو
 • در مقابل ۲گروه اول با صبر وحوصله وقاطع و خونسردباشید.
 • در مقابل گروه سوم یک پاسخ جدی وکامل به یک سوال غیرجدی اخلال گر را خلع سلاح می کند.
 • درمقابل حراف ها سخنانشان رازیرکانه قطع کنید و او را تایید کنید.
 • نکات بسیارمهم:
 1. ذهن و قلب مخاطبانتان را هدف بگیرید.
 2. در مخاطبان انگیزه شنیدن مطالب سخنرانی را ایجاد کنید.
 3. توجه مخاطبین را جلب کنید(سوال راهکارمناسبی است)
 4. واضح و روشن سخن بگویید.
 5. مخاطبین سخنران را فردی آگاه می بینند.
 6. سخنرانی راسازماندهی کنید.
 7. موضوع اصلی و محوری سخنرانی را در آغاز تشریح کنید.
 8. به آنان نشان دهید برایشان احترام قائلید.
 9. تحرک و پویایی کلام ، تکرار نکات عمده و اساسی ، ایجاد تصاویر ذهنی نسبت به مطالب سخنرانی نیز از دیگرنکات بسیارمهم درسخنرانی هستند.

درباره نویسنده

من علی مشایخ مدرس فن بیان و مهارت های ارتباطی قصد دارم در این وبسایت مطالب کاربردی در این حوزه را با شما به اشتراک بگذارم.

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *