خلاصه کتاب اعتماد به نفس در نوجوانان نوشته گیل لیندن فیلد

خلاصه کتاب اعتماد به نفس  در نوجوانان

خانم گیل لیندن فیلد

ترجمه توران دخت تمدن

انتشارات نقش و نگار

 • جوانان فوق مطمئن به نفس
 1. سرشار از عشق به خود
 2. خود آکاهی بالایی دارند.
 3. هدف های روشنی دارند.
 4. شدیدا مثبت اندیش اند.
 5. مهارت های ارتباطی بسیار قوی دراند.
 6. درمعرفی خود کاملا مهارت دارند.
 7. می دانند چگونه با قاطعیت عمل کنند.
 8. براحساسات خود کاملا حاکمند.
 • قانون اول طلایی: قبل از هر پند و اندرزی خودتان الگو ونمونه باشید.
 • برای پیدا کردن اعتماد به نفس هرگز دیر نیست.
 • رهنمود های مهم: ۱- منابع پشتیبانی را قبل از این که به آن ها نیاز مند شوید پیدا کنید.
 • آمادگی قبلی یکی از مهارت های نا شناخته افرا د مطمئن به نفس است. ۳-به طور منظم با والدین سایر نوجوان ها ملاقات کنید.۴-هرروز با انجام کاری که دوست دارید شروع و به پایان برسانید.  ۵-دانش یا هنر جدیدی بیاموزید.   ۶- رنجش های هیجانیتان را نادید ه بگیرید.  ۷-وقتی رابرای ادامه فعالیتی که در آن مهارت دارید اختصاص دهید. ۸- به کلاس آموزش قاطعیت یا افزایش اعتماد به نفس بروید.
 • قانون دوم طلایی: مطمئن باشید که عقل شما فقط یک قدم جلوتر است( نه بیشتر)
 • رهنمود های مهم:۱- سعی ککنید دانش خودر ا درمورد رشد نوجوانی در حد بالا نگه دارید. ۲- سطح آگاهی خودرا  درمودر فرهنگ نووجوانان بالا ببرید(مثلا منطقه ای )۳-هرچه بیشتر با والدین نوجوانان درتماس باشید.۴- هوش و مهارت های شخصی نوحوان خودرا ارزیابی کنید.۵-نشانگان رایج مشکلات جسمی وروحی جوانان در این گروه سنی چه چیزهایی می توانند باشند. ۶- اطلاعایت در باره منابع موجود در منطقه سکونات خود جمع آوزی کنید (مثلا شماره تلفن پلیس و …)
 • قانون طلایی سوم: سه بارگوش دهید یک باز صحبت کنید.
 • چرا گوش کردن این قدر مهم است؟ ۱-نشان دهنده احترام به نوجوان و حرمت نفس اوست.۲- سریع تر ین راه برای شناخت هر فرد است.   ۳- صحبت با شنونده خوب دربازه افکار و عقایدمان موثر تر ین روش برای ساختن نیازی است که داریم و آن جه از زندگی می خواهیم.
 • هرموقع در مسایل ارتباطی با نوجواانان شدیدا گرفتار شدید مطالب شنونده خوب بودن را بخوانید.
 • رهنمودهای مهم: ۱-به طور مستقیم به فرزندتان نگویید که مایلید یا نیاز دارید با او صحبت کندی.۲- مکان و زمان مکالمه را دقیقا مشخص کنید .۳-صبورو مثبت بین باشید.۴-درچند دقیقه اول صحبت خود را کنترل کنید. ومیان صحبتش نپرید.۵-با حرکات دست و صورت نشان دهید که حرف هایش را می شنوید.۶-اگر آن ها صحبت را قطع کردند سعی نکنید از جانب آن ها صحبت یا اظهار نظر کندید.۷-روی آن چه شنیده اید تعمق کنید.۸-سعی کنید احسااسات آن ها را درک کنید۹- سعی کنید خودرار با حرکات بدن آن ها هماهنگ کنید.  ۱۰-سرنخ صحیح را انتخاب کندی.(مثلا پسران کم تراحساساتی می شوند و گاهی چیزی می گویند که خودشان هم آگاهی ندارند وشما می توانید بگویید می بینم با انگشت روی میز می  کوبی- آیا از دستم عصبانی هستی؟  ۱۱-برای این که آن ها را به موضوع برگردانید به عباراات یا کلماتی اشاره کندی که آن ها به کار برده اند.۱۲-آن چه تصورمی کنید آن ها گفته اند را خلاصه کنید.۱۳-ازاستعاره یا مثالی استقاده کنید تا نشان دهد پیام آن ها را کاملا درک کرده اید.  ۱۴-پرسش هایتان کاملا روشن باشد تا اورا تشویق کند که بیشتر از یک کلمه جواب دهد.۱۵-ازسوال های ککوتاه و مختصر استفاده کندی تا به موضوع صحبت خاتمه دهید.۱۶-زمانی که می خواهید به صحبتی خاتمه دهید ازجا بلند شوید یا به عقب بروید. ۱۷-پس از شنیدن حرف های او آن چیزی را که لازم است بگویی د یا فکرکنید.  ۱۸-از آن ها تعریف کندی.۱۹-با اظهار نظر مثبت به صحبت خاتمه دهید.
 • قانون چهارم طلایی : اول بیندیش بعد سخن بگو
 • کلید برقراری یک ارتباط خوب این است که خودتان باشید و به صورت یک یادگار عصر حجر دوراز دسترس نباشید.
 • رهنمود های مهم: ۱-هرگاه هیجانی و یا مضطربید با خود خلوت کنید. ۲-حرف خود را مختصر وساده بیان کندی۳- از تذکر برچسب های سنی خودداری کنید مثلا شما جوان ها ۴- مراقب پاسخ های تند وتیز خودتان درمقابل اغراقیا ت انان باشید.۵- خرف های کلیشه ای را که زده اید تصحیح کنید.
 • قانون پنجم طلایی: با هم و به طورمکرر کتاب قانون را مرور کنید.
 • یکی از ویژگی های لازم دوران رشد نفرت از مقررات است.
 • رهنمودهای مهم:۱-ارزش های خود را روشن کنید. ۲-به طور غیر مستقیم عمل نکنید.(درمورد قانون)۳-قبلا بازبینی کنید که هردوی شما می دانید جر م شکستن قانون چیست.۴-زمانی که هر دو ارامش دار ید برای بازبینی انتخاب کنید.۵- گه گاه تمایل خود را برای شکستن مقرراتتان نشان دهید.
 • قانون ششم طلایی: هدفتان در ۹۰درصد برخوردها رسیدن به راه حل باشد.
 • رهنمود های مهم: ۱- به او بگویید که قصد برد برد دارید. ۲- زمان شروع بحث خونسرد ومحکم و و با امید واری باشید.۳-نیاز های خودرا روشن بیان کنید.وجوه مشترک بیابید.۴-وقیت توافقی صورت می گیرد با موضوع ستایش آمیزی ختم کنید.۵-پس از نتیجه گیری از موضعتان دست برندارید. و پایان مثبتی داشته باشید.
 • قانون۷ طلایی: به آن ها کمک کنید راه سود وزیان خود را کشف کنند.
 • رهنمودها ی مهم:۱-سعی کندی همواره بهترین ویژگیهایشان را به یادشان بیاورید.۲-شاید عاملی که شما را  برمی انگیزاند او را به جلو نراند.۳- از قهرما ن های مورد تعرییفشان استفاده کنید.  ۴-روی علت های موفقیتشان متمرکز شوید.۵-خصوصیانت افراد خودجوش:افکار تجسمی ،امیدواری،عزت نفس سالم، تشنه چالش بودن،تشویق پایدار، انرژی بی پایان،سازمان دهی نظام دار،ذهن خوانی
 • قانون۸ طلایی: هنگام انتخاب های سخت، از ترفند کشیدن استفاده کنید نه هل دادن
 • رهنمودهای مهم: ۱- عزت نفسشا را بالا ببرید.۲-فقط به او گوش کنید.(درهنگام حرف زدنش)۳-دلیل دوست داشتنشان را به ان ها بگویید.۴- از موفقیت های گذشته شان بگویید.۵- اجازه دهید ان ها حرف هایتان را هنگامی که با دیگری درمورد او صحبت می کنید بشنوند.۶- هدیه کوچکی بدهید.۷-کارت تشویق برایشان بنویسید. ۸-ناراحتییتان رار با انها درمیان بگذارید.۹-ارزش های کلیدیتان را برایشان بگویید. ۱۰-نمونه های الهام بخشی را برایشان مثال بزندید.۱۱-روش های تصمیمی گیری را به ان ها نشان دهید.
 • قانون ۹طلایی: برحسب شرایط نوجوانان از آنان درخواست کمک کنید.
 • رهنمودهای مهم:۱- اطمینان داشته باشید که نیاز شما یک نیاز واقعی است.۲- منتظر معجزه نباشید.۳- از ان ها بخواهید که چیزی به شما بیاموزند.(عالی تر ین روش اعتمماد به نفس)۴-ازعقایدشان درباره مد سوال کنید.۵- هرگاه درکارتان دچار مشکل شدید با ان ها مشورت کنید.  ۶-از آن ها در رابطه بامسایل و نگرانیهای خویشاوندان درخواست کمک کنید.۷-اصل مطلب را بگوییید.۸- احساساتشان را به زبان بیاورید و درک کنید. و از ضمیر اول شخص استفاده کنید.
 • قانون ۱۰ طلایی: تعهد خودر ا با صرف وقتی که برایتان بسیار گران بهاست ثابت کنید.
 • رهنمودهای ممهم:۱- خودرا مشتاق و وفادار به رعایت قانون وقت بسازید.۲- فرصت هایی برای گفت و گگو های تنهایی فراهم کنید. ۳-استاندارد ها را پایین بیاورید تا وقت اضافی بیشتری داشتته باشید.
 • قانون۱۱طلایی: ازاین که یک والد پیش بینی پذیر هستید نه یک همدم بسیار خوب ، راضی باشید.
 • رهنمودهای مهم:۱-نوجوان شما نیاز دارد گاهی شما را حداقل به صورت پیش بینی پذیر یا خسته ببیند_لنگر باشید.۲- مطمئن شوید که هردوی شما دوستانی برای خود دار ید.
 • قانون۱۲ طلایی: به هنگام واکنش نشان دادن ،صادق و هوشیار باشید.
 • رهنمودهای مهم(درمورد تعریف کردن): ۱-زمان را به دقت انتخاب کنید.۲-آسان بگیرید(لحن مطمئن و خونسرد) ۳- به دقت علت وچراها را توضیح دهید. ۴-آنها را روی کاغذ بیارید.(مثل تشکر کتبی) 
 • به هنگام انتقاد سازنده: ۱-حرف های خود را بایک کلمه مثبت شروع کنید.۲- روی رفتاری تمرکز کنید که قابل تغییر است ونه خصوصیات کلی شخص  ۳-ازاغراق گگویی خود دار ی کنید.۴-روی موارد اخیر تاکید کنید.۵-مقایسه بادیگران ممنوع   ۶-اگر انها خود را شکست خورد ه می بینند با آن ها مخالفت کنید.
 • قانون ۱۳طلایی: برای نوجوانان یک تور ایمنی و نه لحاف ایمنی باشید.
 • بزرگترین اشتباه والدین در این روزها حمایت بیش ازحد است.
 • به آن ها اجازه دهیم خطر کنند.
 • رهنمودهای مهم:۱- مزایای خطر کردن را به خود یادآوری کنید.۲-آن ها را تشویق کنید از خودمراقبت و حمایت کنند. ۳- بیاموزید در موقعیت های بحرانی آرامش خود را حفظ کنند. ۴- احساس گناهتان را کنترل کنید.۵- هرگز با نگاه نگران آن ها را بدرقه نکنید.
 • قانون ۱۴طلایی: با قلدرها هم بر ای آن ها و هم باآنها مبارزه کنید.
 • رهنمودهای مهم: ۱- به آنها کمک کنید بین تمسخر و زورگویی تفاوت قایل شوند. ۲-آن ها را تشویق کنید آزار لفظی را جدی بگیرند.۳-با همفکریش راهبرد طراحی کنید. ۴-ببینید مدر سه درمورد قلدرها چه می کند.۵- به آن ها اجازه دهید از قلدرها دور ی کنند.
 • قانون ۱۵ طلایی: نوجوان ها را بر ای بازی های پرنشیب و فراز هیجانی مجهز کنید.
 • رهنمودهای ممهم: ۱- به آن ها کمک کنید نظام فیزیکی هیجانات خود را درک کنند. ۲-مطمین شوید که آن ها رراه کسب آرامش را می دانند.۳-به آن ها بیاموزید چگونه مثبت اندیش باشند(مثلا از راه ورزش و …)
 • پنج گام مثبت اندیشی: ۱-آرامش  ۲-به یاد آوردن تجربه مثبت گذشته   ۳-دوباره مجسم کردن ۴-بدن خود را حرکت دهید.  ۵-تکرار گام های ۳ و ۴
 • ابتدا خشمتان را کنترل کنید و سپس به نوجوانتان بیاموزید درانی موقع چه کند.
 • اگردر۷۰درصد مواقع خشم کنترل داشته باشید و خسارت۳۰ درصد بقیه را جبران کنید نمونه کاملی برای نوجوانتان هستید.
 • سه روش مهار خشم: ۱ – روش غیرفعال( فروبردن خشم)۲- روش پرخاشگرانه۳- روش قاطعاانه
 • روش فرونشاندن خشم(مواظب باش زیاد جوش نیاوری): ۱-فاصله   ۲- توجه به زمین  ۳-تنش (انقباض و انبساط عضلات)  ۴-تنفس عمیق
 • آن هار اتشویق کندی از هیجاناتشان لذت ببرند.
 • خانه را محل ابراز هرگونه هیجانی بکنید.
 • قانون ۱۶ طلایی: دربحران های ارتباطی تسکین دهنده وراهنمایشان باشید.
 • رهنموده ای مهم:۱- ااگر فکر می کنند که دوستی ندارند نیاز به متقاعد کردن آن ها به خلاف این امر نیست. ۲- به آن ها یاد دهید که چگونه از نو شروع کنند. ۳-کمک کنید بی توجهیی اطرافیان را عادی تلقی کنند. ۴- یاد دهید زمانی که بی احترامی می بینند چگونه قاطع باشند.
 • قانون ۱۷ طلایی: به اشتیاق آن ها به خلوت گزینی و پنهان کار ی به طور آشکار و اکنش نشان دهید.
 • به خلوت گزینی اش احترام بگذارید.
 • رهنمود های مهم:۱- فضای امنی را درخانه برایشان بگذارید ومسئولیت کامل آن را به آنها بدهید.۲-به او اجازه دهید به شخص ثالثی اعتماد کنند و مساله شان را به او بگویند(مثلا یک دوست مطمئن) ۳-کتاب ها و جزوه های مناسبی را دراختیارشان بگذارید.۴-الگوی خوبی برایشان باشید.
 • قانون ۱۸ طلایی: گاهی از این که بچه ها را با برآوردن نیاز های بیشتر لوس کنید نهراسید.
 • رهننمود های مهم:۱- با قضاوت های اطرافیان و از جمله فرزندان دیگرتان با شجاعت رو به رو  شوید.۲-به آن ها بگویید که چرا به آن ها امتیاز می دهید.
 • قانون۱۹ طلایی: رویدادهای مهم و موفقیت ها را جشن بگیرید.
 • رهنمود های مهم:۱- وعده های بزرگ برای کسب موفقیت ها ی بزرگ ندهید.۲- آن ها را با هدیه غافلگیر کنید. ۳-آماده دریافت تشکر فوریشان نباشید.
 • قانون ۲۰ طلایی: رویاها ی تازه ای برای خود پیدا کنید و آن را زنده نگه دار ید.(برای خود فعالیتی جدا ازنوجوانتان درنظربگیرید.)
 • رهنمودهای مهم:۱- هرگز آرزوهای خود را رها نکنید۲-بزرگترین درس من این بود زمانی که بچه ها در گیر بلوغ بودند من فعالانه درصدد تعقیب رویاهای خود بودم. این سبب می شود که به غیبت هایشان زیاد توجه نکنید و به ان ها الگو می دهد که با عشق به خانه بیایند.
 • قانون ۲۱ طلایی: همیشه را ه را برای بازگشت بچه ها باز بگذارید.
 • رهنمودهای مهم:۱- همواره مطمئن باشید که بچه ها می دانند که شما کجایید و تلفن تماس شما را دارند.۲- به آن ها بگویی د که نیازهایشان درصدر اولویت هایتان است. ۳- به آن ها بگوییید که همواره بدون هیچ قید وشرطی دوستشان دار ید. ۴-به گونه ای آشکار بفهمانید که انتظار ندار ید ازبازگشت همیشه آن ها به خانه سوء استفاده کنند.
 • زمانی که بچه ها ی باهوش نگران در س و مشق خود هستند خودشان می دانند چه کنند و به ان ها نصیحت نکنید.
 • از تجربیات پدرو مادرهای موفق استفاده کنیدو گروه تشکیل دهید.

 

اگر این مطلب برای شما مفید بود می توانید آِن را با دوستانتان به اشتراک بگذارید

درباره نویسنده

من علی مشایخ مدرس فن بیان و مهارت های ارتباطی قصد دارم در این وبسایت مطالب کاربردی در این حوزه را با شما به اشتراک بگذارم.

مطالب مرتبط

6 نظر

 1. محمدرضا رضائی

  چقدر خوبه که افراد از دوران نوجوانی مهارت‌ها و توانایی‌هایی پیدا کنند که به افزایش اعتماد به نفس اونها منجر بشه. به شکلی که وقتی به سنین بزرگسالی رسیدند افرادی توانمند در جامعه و خانواده باشند.
  مرسی که در این زمینه منابع مناسبی را معرفی می‌کنید.

  پاسخ
 2. صبالرن

  مقاله بسیار مفیدی در رابطه با افزایش اعتماد به نفس نوجوانان که در سن حساسی هستند و باید یکسری توانایی های شخصی رو یاد بگیرند بود. متشکرم

  پاسخ

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *